Aukce - A.cz
Vítejte na aukčním serveru !
Nová registrace nebo přihlášení.
Hledat podle klíčového slova hledat Rozšířené
hledání
Aukce - přehled kategorií

OBCHODNÍ PODMÍNKY

aukčního systému A.cz


Provozovatel : Zásobování a.s.
Sídlo provozovatele : Mělník, Chloumecká 3376 , PSČ 276 01
IČ 463 54 221

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka číslo 7941


OBSAH
 1. Základní ustanovení, definice a výklad pojmů
 2. Registrace Uživatele
 3. Zakázané zboží
 4. Druhy aukcí
 5. Průběh aukce
  1. Prodávající
  2. Kupující
  3. Příhoz
 6. Předání vydraženého zboží
 7. Provize a poplatky
 8. Osobní stránka, hodnocení
 9. Technické potíže a údržba aukčního systému
 10. Práva a povinnosti smluvních stran
 11. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1

Zásobování a.s. se sídlem Mělník, Chloumecká 3376 , PSČ 276 01, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložka číslo 7576 je provozovatelem aukčního portálu A.cz (dále jen „Provozovatel), který slouží ke zprostředkování transakcí mezi Uživateli v internetových aukcích

1.2

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytování služeb portálu A.cz.

1.3

Smlouva - práva a povinnosti při užívání aukčního portálu A.cz, uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem v elektronické podobě.

1.4

Neověřený uživatel - zaregistrovaný uživatel, u kterého neproběhlo ověření poštovní adresy.

1.5

Ověřený uživatel - zaregistrovaný uživatel , u kterého proběhlo ověření poštovní adresy.

1.6

Uživatelský účet - každý Uživatel je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního portálu pod unikátním uživatelským jménem.

1.7

Aukce - způsob prodeje zboží nebo služby.

1.8

Čas trvání aukce - doba, po kterou je možné činit návrhy na uzavření kupní smlouvy.

1.9

Prodávající - Uživatel, který projevil zájem o prodej zboží vystavením v aukci.

1.10

Kupující - Uživatel, který projevil zájem o koupi draženého zboží účastí v aukci.

1.11

Příhoz - návrh kupujícího (u Dražby) na uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím A.cz.

2. Registrace Uživatele

2.1

Bezplatná registrace a uzavření Smlouvy je podmínkou k nabízení nebo koupi zboží.

2.2

Zaregistrovat se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby způsobilé k právním úkonům.

2.3

Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání aukčního portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem.

2.4

Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivě všechny požadované údaje viz. Registrace.

2.5

Stávající Uživatel je povinen hlásit Provozovateli veškeré změny v registračních údajích, vzniklé v průběhu užívání aukčního portálu.

2.6

Ověření registrace (viz. Registrace) probíhá v zájmu zajištění co největší právní jistoty Uživatelů.

2.7

Prodávat zboží může jen Uživatel s ověřenou registrací.

2.8

Provozovatel je oprávněn poskytnout kupujícímu údaje o uživateli (e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. číslo a místo trvalého pobytu) za účelem uzavření kupní smlouvy.

2.9

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatelé např. nesmí přihazovat v aukci, ve které jsou prodávajícím, stejně tak nejsou oprávněni přihazovat v aukci osoby blízké k Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle koupit zboží za účelem dosažení co nejvyššího příhozu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

3. Zakázané zboží

3.1

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě nebo užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy ČR.

3.2

Je zejména zakázáno nabízet zboží vedeného v seznamu viz. Seznam zakázaného zboží. Tento seznam je průběžně aktualizován.

3.3

Provozovatel si vyhrazuje odstranit aukci i v případě, že zboží není uvedeno v seznamu, ale jeho prodej, koupě či užívání by měl negativní dopad na pověst Provozovatele.

3.4

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. Vyhrazuje si však právo změnit popis zboží (např. odstranění fotografie) v případě porušení průmyslových či autorských práv ze strany prodávajícího.

4. Druhy aukcí

4.1

Dražba - probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Rozhodujícím kritériem o nejvhodnějším návrhu je výše kupní ceny.

4.2

KupTeď - veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem dohodnutou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první oznámí prostřednictvím aukčního portálu, že návrh přijímá.

4.3

KupTeď s větším počtem předmětů - prodávající nabízí více kusů téhož zboží. Řídí se stejnými pravidly jako 4.1. Systém automaticky upravuje počet nabízeného zboží v závislosti na již prodaných kusech.

4.4

Dražba s volbou KupTeď - prodávající umožní kupujícím koupit zboží za předem stanovenou cenu nebo v obchodní veřejné soutěži dle čl. 4.1 přičemž možnost koupit zboží za předem stanovenou cenu je ukončena po prvním příhozu.

5. Průběh aukce

5.1

Prodávající

5.1.1

Prodávající není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů aukce.

5.1.2

Zboží je třeba umístit do kategorie, která předmětu dražby nejlépe odpovídá.

5.1.3

Název a popis aukce nesmí obsahovat žádná klíčová slova, která by vedla k manipulaci výsledku vyhledávání.

5.1.4

Název a popis aukce nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo aukci.

5.1.5

Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro automatické přesměrování na jinou stránku.

5.1.6

Prodávající vystavuje zboží pomocí elektronického formuláře viz. Jak založit aukci. Je povinen uvést zejména: popis zboží, začátek aukce, dobu trvání aukce, počet kusů zboží, upřednostňované platební a dodací podmínky.

5.1.7

Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou včetně DPH.

5.1.8

Popis zboží se nesmí využívat jako inzerce nebo reklama na zboží nabízeného mimo A.cz. V popisu nesmí být odkazy na internetové obchody a jiné aukční servery.

5.1.9

Prodávající má právo vyloučit návrhy zaslaných neověřenými uživateli.

5.1.10

Prodávající má právo z důvodu nedůvěryhodnosti sestavit seznam Uživatelů, na které nebude brán zřetel při případných nabídkách u konkrétního prodávajícího.

5.1.11

V případě Dražby má právo prodávající, na žádost kupujícího, zrušit nabídku kupujícího.

5.1.12

Prodávající má právo zrušit celou aukci z důvodu znemožnění plnění (krádež nebo zničení zboží). Tuto skutečnost je však nucen prokázat.

5.1.13

Prodávající může zrušit příhoz i z následujících důvodů: nelze ověřit identitu kupujícího; údaje o kupujícím neodpovídají skutečnosti (adresa, telefon); vyjdou najevo skutečnosti snižující důvěru kupujícího (konkurs, trestný čin, likvidace). V případě sporu je však prodávající tyto skutečnosti prokázat.

5.1.14

V aukcích KupTeď nelze jednotlivé návrhy na koupi zboží v průběhu aukce rušit.

5.1.15

Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje účast na aukcích jiných uživatelů za účelem manipulace s hodnocením prodávajícího.5.2

Kupující

5.2.1

Kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. U aukcí s větším počtem předmětů s nabídkou KupTeď i počet množství nakupovaného zboží.

5.2.2

Kupující zadává maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit. Systém automaticky provádí příhozy s ohledem na výši posledního příhozu. Takto postupuje, až do dosažení maximální ceny zadané kupujícím.

5.2.3

Veškeré ceny zadávané kupujícím jsou včetně DPH.

5.2.4

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě vady zboží, která ho činí neupotřebitelným

5.2.5

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající uvedl, že zboží má určité vlastnosti, popř. že zboží nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.5.3

Příhoz

5.3.1

Příhozem se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy prostřednictvím aukčního systému. Kupující zadává prostřednictvím aukčního systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten předmět koupit. Automatický systém provádí příhozy tak, aby nabídka kupujícího byla vždy nejvyšší a to až do výše maximální kupní ceny zadané kupujícím.

5.3.2

Elektronická aukce na A.cz není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

6. Předání vydraženého zboží

6.1

Bezprostředně po skončení aukce poskytne Provozovatel oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje potřebné pro vzájemnou identifikaci.

6.2

Kupující a prodávající jsou povinni se kontaktovat a reagovat ve lhůtě 10 dnů od ukončení aukce, aby mohlo dojít k realizaci práv z kupní smlouvy bez zbytečného odkladu.

6.3

Při předání zboží prostřednictvím dopravce nebo pošty, nese nebezpečí zhoršení stavu zboží prodávající.

7. Provize a poplatky

7.1

Prodávající se zavazuje za využívání služeb Provozovatele platit poplatky podle výše stanovených v ceníku aukčního sytému A.cz.

7.2

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH.

7.3

Poplatky za služby jsou splatné na základě měsíčního vyúčtování zaslaného Provozovatelem Uživateli. Tato vyúčtování jsou splatná do 10 dnů od doručení.

8. Osobní stránka, hodnocení

8.1

Každý registrovaný uživatel má právo k vytvoření stránky o sobě. Tato stránka slouží k rozšíření základních informací o Uživateli.

8.2

Na této stránce je povoleno uvést kontaktní údaje a odkaz na osobní www stránky.

8.3

Na této stránce je zakázáno uveřejňovat informace sloužící jako reklama, uveřejňovat seznam zboží, vyzývat k uskutečňování obchodu mimo aukci a stanovovat vlastní obchodní podmínky v rozporu s podmínkami A.cz.

8.4

A.cz si vyhrazuje právo odstranit každou stránku v rozporu se zákonem, Obchodními podmínkami nebo pokud by tak hrozilo poškození dobrého jména aukčního serveru A.cz.

8.5

Po každé uskutečněné transakci, má každý Uživatel právo provést hodnocení druhé strany obchodu. Osoba provádějící hodnocení je zodpovědná za jeho obsah. A.cz si vyhrazuje právo mazat nevhodné nebo nezákonné komentáře.

8.6

Hodnocení se projeví vedle jména Uživatele v podobě grafických symbolů viz. Hodnocení.

8.7

Je zakázána jakákoli činnost vedoucí k podvodnému zvyšování stavu Hodnocení.

9. Technické potíže a údržba aukčního systému

9.1

Pokud vzniknou technické potíže na straně A.cz a Uživatelé nemohou přihazovat, umísťovat svoje nabídky nebo jsou nedostupné základní funkce pro vyhledávání zboží, A.cz prodlouží veškeré aukce končící v době potíží o dalších 24 hodin.

9.2

Pokud aukce skončila v době výpadku a technicky není možné prodloužit aukci, A.cz se zavazuje vrátit poplatky Uživateli v plné výši.

9.3

Provozovatel se zavazuje prodloužit doby trvání aukcí o čas průběhu údržby.

9.4

V případě nefunkčnosti zpoplatněné služby z technických potíží vzniklých prokazatelně na straně Provozovatele, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za tuto službu.

10. Práva a povinnosti smluvních stran

10.1

Povinností uživatele je utajení svých uživatelských účtů a jejich hesel k nim. Za ztrátu nebo odtajnění hesla nenese Provozovatel odpovědnost. Výjimku tvoří prokázaný úmysl nebo nedbalost na straně Provozovatele.

10.2

Uživatel dává souhlas se zpracováním a vedením osobních údajů Provozovatelem. Způsob nakládání s osobními daty podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

10.3

Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pomocí osobních údajů.

10.4

Provozovatel nenese odpovědnost za prodávané zboží a jeho případné vady.

10.5

Provozovatel nenese odpovědnost při případné nesprávné identitě registrovaného uživatele.

10.6

Provozovatel aukčního systému se distancuje od popisu zboží, osobních stránek, hodnocení, obsahu aukcí či diskusních příspěvků. Nicméně si provozovatel vyhrazuje právo pozastavit uživatelské účty v případě porušení právních předpisů. Při podezření ze spáchání trestného činu vyrozumí Provozovatel orgány činné v trestním řízení.

11. Závěrečná ustanovení

11.1

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. V takovém případě aukce, které započaly za platnosti staršího znění, běží za podmínek v době svého vzniku. Provozovatel má povinnost zveřejnit na svém aukčním systému jakoukoli změnu Obchodních podmínek ihned po jejich vzniku.

11.2

Veškeré Obchodní podmínky se řídí zákonem č.40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

11.3

Provozovatel poskytuje elektronickou aukci a její služby bez jakýchkoli záruk.

11.4

Veškeré reklamace a záruky řeší Kupující (Vydražitel) s Prodávajícím.


O nás | Nápověda | Ceník | Obchodní podmínky | Smlouva o poskytování služeb | O bezpečnosti | Přehled kategorií
Copyright © 2018 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena