Aukce - A.cz
Vítejte na aukčním serveru !
Nová registrace nebo přihlášení.
Hledat podle klíčového slova hledat Rozšířené
hledání
Aukce - přehled kategorií

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smluvní strany
uživatel, který vyplnil registrační formulář na A.cz (dále jen uživatel),

a

společnost Zásobování a.s.
Mělník, Chloumecká 3376, PSČ 276 01
IČ 463 54 221
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka číslo 7941 (dále jen provozovatel),

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen smlouva), v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecná ustanovení

1.1

Internetová aukce umístěná na adrese A.cz je softwarová aplikce, která umožňuje uživatelům nakupovat a prodávat zboží. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky.

1.2

Internetovou aukci A.cz provozuje provozovatel a jeho úkolem je poskytnutí platformy pro prodávající a nakupující. Transakce probíhající mezi prodávajícími a nakupujícími jsou v režii těchto stran a provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody kupujícím či prodávajícím v souvislosti s těmito transakcemi.

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je poskytnutí tzv. obchodního místa, tj. prostoru na webových stránkách, kde může uživatel nabízet, prodávat a kupovat zboží a služby (dále jen zboží) jiným uživatelům.

3. Rozsah poskytování služeb

3.1

Provozovatel se zavazuje na základě smlouvy umožnit uživateli používání obchodního místa, a to způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě a v obchodních podmínkách. Rozsah poskytovaných služeb může být provozovatelem omezen způsobem uvedeným v této smlouvě nebo obchodních podmínkách.

3.2

Právo uživatele na užívání A.cz a jejich funkcí existuje pouze s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky.

4. Registrace uživatele a uzavření smlouvy o užívání

4.1

Podmínkou pro využívání služeb na A.cz je uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi provozovatelem a uživatelem. K uzavření smlouvy o užívání webových stránek A.cz mezi provozovatelem a uživatelem dochází potvrzením registrace. Platnou registraci uživatele potvrdí provozovatel zasláním e-mailové zprávy na adresu uživatele.

4.2

Současně obdrží uživatel písemně na adresu uvedenou při registraci ověřovací kód. Po zadání ověřovacího kódu na webových stránkách se registrovaný uživatel stává ověřeným uživatelem (dále jen ověřený uživatel).

4.3

Uživatel je odpovědný za správnost a úplnost údajů, které uvedl při registraci. Uživatel souhlasí se zasíláním informací emailem nebo poštou. Provozovatel neodpovídá za následky vzniklé nedoručením oznámení na adresu uživatelem uvedenou při registraci.

4.4

Pouze ověřený uživatel je oprávněn nabízet a prodávat zboží na A.cz.

4.5

Registrovaný uživatel je oprávněný využívat služby na A.cz a je povinen za tyto služby platit odměnu stanovenou v Ceníku služeb .

4.6

Využívat A.cz mohou pouze osoby starší 18-ti let, jejichž způsobilost k právním úkonům není omezena a právnické osoby. Registraci právnické osoby smí provést osoba oprávněná za ni jednat.

4.7

Uživatel je povinen při registraci vyplnit pravdivě všechny povinné údaje.

4.8

Provozovateli není známo heslo, které uživatel zadal při jeho registraci. Pokud uživatel zapomene své heslo, může požádat provozovatele o zaslání nového hesla. Žádost o zaslání nového hesla se nachází na adrese http://www.a.cz/zapomenute-heslo/ . Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikla sdělením hesla třetím osobám.

5. Doba trvání smlouvy

5.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6. Výpověď

6.1

Uživatel má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi. Výpověď ze smlouvy musí uživatel učinit pomocí formuláře na adrese http://www.a.cz/vypoved-smlouvy/. Probíhají-li aukce, kterých se uživatel účastní, je výpovědní lhůta prodloužena o dobu trvání aukce.

6.2

Zrušením této smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy uplynutím výpovědní lhůty.

6.3

Výpověď nemá vliv na povinnost uživatele zaplatit provozovateli poplatky a provize za služby využívané po dobu trvání smlouvy.

7. Sankce

7.1

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně okamžitě pozastavit účet uživatele, který porušil podmínky uvedené v této smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této smlouvy.

7.2

Za porušení obchodních podmínek je považováno zejména:

  • uvedení nepravdivých údajů při registraci, neoznámení změn registračních údajů
  • jednání uvedené v Obchodních podmínkách v čl.2.9.
  • vyzývání k prodeji mimo aukci
  • zmaření aukce tím, že prodávající bez důvodu nepředal vydražené zboží
  • zmaření aukce tím, že kupující bez důvodu nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu
  • prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné aukce
  • prodej zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového zboží v aukci
  • vyhýbání se plnění závazků vůči A.cz
  • užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci aukcí

7.3

Uživatel, kterému byla vypovězena smlouva, není oprávněn se znovu registrovat na A.cz.

7.4

Provozovatel je oprávněn v případě zablokování účtu uživatele, pro porušování obchodních podmínek, požadovat po uživateli úhradu spojenou se zrušením účtu manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.

7.5

V případě, že A.cz od Smlouvy odstoupilo v důsledku omylu a má-li uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, účet uživatele bude zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace obnoven.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podmínky uvedené v této smlouvě nebo Obchodních podmínkách změnit.

8.2

Pro případ, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení této smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

8.3

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem.

8.4

Při změně obchodních podmínek je uživatel oprávněn smlouvu do 30 dnů vypovědět. Neučiní-li tak, vyslovuje tím souhlas s novým zněním obchodních podmínek.

Přílohy: Obchodní podmínky

O nás | Nápověda | Ceník | Obchodní podmínky | Smlouva o poskytování služeb | O bezpečnosti | Přehled kategorií
Copyright © 2018 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena